Statut Udruge Animi

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN broj 88/01 i 11/02), Osnivačka Skupština Udruge za promicanje kvalitete življenja, osmišljavanje slobodnog vremena, kulturu i ekologiju Animi na osnivačkoj skupštini održanoj 15. prosinca 2007. godine u Splitu donijela je

STATUT
UDRUGE ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, OSMIŠLJAVANJE SLOBODNOG VREMENA, KULTURU I EKOLOGIJU
ANIMI

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge, ostvarivanje javnosti rada Udruge, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo te prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj Udruge, tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina, način stjecanja imovine i raspolaganje s mogućom dobiti, prestanak postojanja Udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.
Puni naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje kvalitete življenja, osmišljavanje slobodnog vremena, kulturu i ekologiju Animi (u daljnjem tekstu Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: Animi.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak.3
Sjedište Udruge je u Splitu, a odluku o adresi sjedišta te promjeni adrese donosi Upravni odbor.

Članak 4.
Animi je Udruga građana koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Ustavom, zakonom i ovim Statutom.


Članak 5.
Radi boljeg djelovanja na području pojedinih gradova, općina i županija, Udruga može osnivati podružnice, ogranke i druge ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti. Odluku o osnivanju podružnica i drugih ustrojstvenih oblika, kao i odluku o imenovanju voditelja podružnice, donosi Upravni odbor Udruge. Upravi odbor Udruge može donijeti akte kojima će se pobliže razraditi rad podružnica.

Članak 6.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se može udružiti s drugim udrugama srodnih djelatnosti i pravnim osobama. Odluku o udruživanju donosi Skupština većinom glasova svojih članova.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge.


Članak 7.
Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem medija.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju na sastancima članova Udruge, dostavom pisanih materijala, objavom odluke na internoj oglasnoj ploči, u javnim medijima i dr.

Rad tijela Udruge je javan. Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka članova Udruge, te zaštite osobne ili poslovne tajne.

Svaki član Udruge ima pravo u bilo koje vrijeme zatražiti od bilo kojeg tijela Udruge uvid u dokumente Udruge.


Članak 8.
Udrugu predstavljaju i zastupaju u pravnom prometu predsjednik i tajnik.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 9.
Glavni ciljevi Udruge su unapređenje kvalitete življenja i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladih, obitelji i pojedinaca organizacijom edukativnih, kulturnih, ekoloških, rekreativnih i dobrotvornih aktivnosti i projekata.


Članak 10.
Postizanje ovih ciljeva Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:
•    osmišljavanje slobodnog vremena i rad s djecom i mladima, djecom i mladima s posebnim potrebama, obiteljima, odraslima te sa osobama treće životne dobi putem organizacije edukativnih, informatičkih, umjetničkih, likovnih, plesnih, rekreativnih i kreativnih radionica, seminara, priredbi, koncerata, izložbi, savjetovanja, kvizova znanja, multimedijalnih projekcija, predavanja, tribina, okruglih stolova, sportskih igara na otvorenom, amaterskih sportskih natjecanja i javnih manifestacija;
•    pokretanje Kluba mladih u Splitu s ciljem osmišljavanja i organizacije kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena mladih;
•    pokretanje poduzetničkog centra mladih s ciljem povećanja edukacije, svijesti i inicijative mladih o poduzetništvu, pružanja pomoći mladima pri traženju stručnih praksi i pri zapošljavanju, stvaranje uvjeta za samozapošljavanje mladih;
•    organizacija projekata za unapređivanje radnih sposobnosti i privređivačkih djelatnosti mladih i nezaposlenih svake dobi;
•    prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivoga ponašanja djece i mladih;
•    osmišljavanje kulturnih događanja i manifestacija te promicanje važnosti očuvanja kulturne baštine;
•    rad na poboljšanju zdravlja i zdravog življenja te zdravog okoliša organiziranjem edukativnih radionica, radnih akcija i inicijativa;
•    poticanje uređenja vanjskog životnog prostora kao što su igrališta, parkovi i ostali gradski prostori;
•    osnivanje botaničkog vrta u gradu Splitu;
•    organizacija dobrotvornih akcija, poticanje građana na dobročinstvo i volontiranje;
•    organizacija aktivnosti obrazovanja, informiranja i promicanja zaštite ljudskih prava, vrijednosti i principa, demokratskog građanstva, ravnopravnosti spolova i rodne jednakosti, promicanje prava na slobodu govora te informiranje i edukacija potrošača o njihovim pravima;
•    organizacija aktivnosti obrazovanja, savjetovanja i informiranja o suzbijanju korupcije, kriminala i nasilja u zajednici i obitelji;
•    organizacija aktivnosti obrazovanja i informiranja o jačanju javne svijesti za ulazak Republike Hrvatske u Euro-atlantske integracije i organizacija edukativnih programa za prilagodbu građana standardima EU;
•    osmišljavanje i provođenje projekata za unapređenje rada različitih subjekata u području rada jedinica lokalne samouprave i  poduzetništva;
•    aktivno promoviranje građanskih inicijativa u svrhu daljnje demokratizacije društva i institucionalnog jačanja građanskog društva;
•    prikupljanje stručne literature i stvaranje knjižnog fonda za potrebe Udruge i članova;
•    uspostavljanje suradnje sa civilnim domaćim i međunarodnim sektorom, te s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama;
•    sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, sajmovima i sličnim događanjima koji su u svezi s ciljem i svrhom osnivanja Udruge;
•    ostale djelatnosti sukladno ciljevima Udruge.

III. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

1. Članstvo
Članak 11.
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, za sve građane koji prihvaćaju djelovanja i ciljeve Udruge.
Članom Udruge mogu postati pojedinci i pravne osobe, zainteresirane za rad i/ili pružanje pomoći.
Članovi Udruge mogu biti i stranci, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.
Maloljetne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi ostvaruju svoje pravo članstva uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika i imaju status podupirućeg člana (mogu sudjelovati u radu tijela Udruge, ali bez prava odlučivanja).

Udruga vodi popis svoiih članova. Članstvo Udruge može biti redovno, podupiruće i počasno. Obrasce i način vođenja evidencija u Udruzi utvrđuje Upravni odbor.
Redovni i podupirući članovi mogu biti poslovno sposobne fizičke osobe koje su prihvatile Statut i opće akte Udruge.
Počasnim članom mogu postati poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe koje su posebno doprinijele razvoju Udruge.


Članak 12.
Svakog člana Udruge prvo se prima u podupiruće članstvo.
Podupirućim članom može postati svaki punoljetni građanin i pravna osoba Republike Hrvatske i strani građanin, bez obzira da li je član neke druge organizacije, udruge, stranke i sl. uz uvjet da im interesi nisu u suprotnosti s interesima Udruge i ukoliko:
•    prihvaća Statut i program rada Udruge,
•    izražava spremnost promicati ciljeve Udruge,
•    nije upleten u poslove ili događaje koji bi mogli štetiti Republici Hrvatskoj, Udruzi ili članovima Udruge.
Redovnim članom može postati svaki podupirući član na vlastiti zahtjev ili uz njegovu suglasnost po pismenom prijedlogu voditelja projekta, voditelja odbora, predsjednika Udruge ili drugog redovnog člana.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor, ukoliko je osoba aktivno sudjelovala u radu Udruge.
Redovni član može postati podupirući na vlastiti zahtjev ili po pismenom prijedlogu voditelja projekta, voditelja odbora ili predsjednika Udruge, ukoliko u razdoblju od šest mjeseci ne sudjeluje aktivno u radu Udruge. Odluku o prelasku iz redovnog u podupiruće članstvo donosi Upravni odbor.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge. Počasnim članom može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je bitno doprinijela ostvarenju ciljeva Udruge.
Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali bez prava glasa.
Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.

2. Prava i obveze članova
Članak 13.
Prava i obveze redovnih članova su:
•    sudjelovati u radu Udruge
•    tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge
•    pridržavati se politike, Statuta, vizije i drugih općih akata Udruge
•    biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela
•    podizati i očuvati ugled Udruge
•    birati i biti biran u sva tijela rada Udruge i tijela drugih organizacija kao predstavnik Udruge
•    plaćati članarinu koju odredi Upravni odbor
Prava i obveze podupirućih članova su:
•    sudjelovati u radu tijela Udruge bez prava glasa
•    biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela
•    pridržavati se politike, Statuta, vizije i drugih općih akata Udruge
•    podizati i očuvati ugled Udruge
Svaki član ima pravo pismenim putem upozoriti Upravni odbor na nepravilnosti u provedbi Statuta i ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih tijela ili članova Udruge. Na upozorenja i pritužbe člana odgovara Upravni odbor pismeno u roku 30 dana od primitka.
Svaki član ima pravo žalbe na odluke Upravnog odbora. O žalbi člana odlučuje Upravni odbor u roku od 30 dana od dana primitka žalbe i o odluci obavještava člana pismenim putem. Ako se član žali na odluku Upravnog odbora u roku od 30 dana od njene dostave, konačnu odluku donosi Skupština na prvom redovnom zasjedanju.


3. Prestanak članstva i stegovni postupak
Članak 14.
Članstvo u Udruzi prestaje:
•    prestankom djelovanja Udruge
•    pismenom izjavom člana Udruge o istupanju
•    isključenjem
•    smrću člana
Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju iz članstva može se izjaviti žalba Skupštini Udruge. Žalba se podnosi u roku 30 dana od prijama odluke. Odluka Skupštine Udruge o žalbi je konačna.


Članak 15.
Članu Udrugu koji prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i članstvu, prekrši odredbe Statuta i na bilo koji način ugrozi interese Udruge može se izreći jedna od stegovnih mjera:
(1) upozorenje
(2) opomena pred isključenje
(3) isključenje.

Stegovni postupak provodi Upravni odbor. Stegovnu mjeru Upravni odbor dužan je donijeti u roku 30 dana od dana podnesenog prijedloga za pokretanje stegovnog postupka.
Protiv odluke o stegovnoj mjeri može se izjaviti žalba Skupštini Udruge. Žalba se podnosi u roku 30 dana od prijama odluke. Odluka Skupštine Udruge o žalbi je konačna.


IV. TIJELA UDRUGE
Članak 16.
Tijela Udruge su:

1. Skupština
2. Upravni odbor Udruge
3. Predsjednik Udruge
4. Tajnik
Tijela upravljanja mogu imenovati druga stalna ili privremena tijela, službe ili osobe za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova.

1. Skupština
Članak 17.
Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je sve fizičke osobe koje su redovni članovi Udruge.


Članak 18.
Skupština Udruge:
•    donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte
•    kontrolira rad, bira i razrješuje članove Upravnog odbora, predsjednika i tajnika Udruge
•    donosi financijska izvješća
•    donosi plan i program rada Udruge
•    razmatra izvješća o radu Upravnog odbora
•    odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Udruge
•    odlučuje o prestanku postojanja Udruge i utvrđuje način provođenja likvidacijskog postupka
•    odlučuje o žalbama u stegovnom postupku
•    odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i istupanju iz njih
•    odlučuje o prikupljanju donacija
•    donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Udruge


Članak 19.
Skupština Udruge odlučuje na sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tijeku godine.

Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Udruge. Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja.
Izvanredna sjednica Skupštine odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se:
•    na temelju odluke Predsjednika ili Upravnog odbora,
•    na temelju zahtjeva najmanje 1/3 članova Udruge.
Ukoliko predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 22 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, moći će je sazvati predlagatelj i to 8 dana prije održavanja.


Članak 20.
Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik a u slučaju spriječenosti tajnik. Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina aktivnih članova Udruge.

2. Upravni odbor
Članak 21.
Upravni odbor je izvršno tijelo udruge koje provodi odluke Skupštine i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.


Članak 22.
Upravni odbor čine predsjednik i tajnik Udruge te 1 redovni član Udruge koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik i tajnik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju.


Članak 23.
Upravni odbor radi na osnovu programa rada Udruge.
Upravni odbor:
•    predlaže Statut te njegove izmjene i dopune
•    izvršava odluke Skupštine
•    vodi i organizira rad između dvije Skupštine
•    podnosi Skupštini izvještaj o radu
•    priprema sjednice Skupštine
•    predlaže financijska izvješća
•    skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima Udruge
•    odlučuje o prijemu i isključenju članstva
•    utvrđuje visinu članarine
•    odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
•    pokreće i provodi stegovni postupak prema članovima Udruge
•    utvrđuje kriterije i daje skupštini prijedloge za dodjelu nagrada, zahvalnica, znački i povelja Udruge
•    informira članstvo i javnost
•    osniva tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge
•    surađuje s drugim udrugama i državnim tijelima
•    kontrolira zakonitost rada Udruge, upozorava na nepravilnosti i predlaže
•    odlučuje o svim drugim pitanjima u svezi djelovanja Udruge koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.
Upravni odbor razmatra i donosi odluku povodom prigovora i upozorenja člana Udruge u vezi nepravilnosti u provedbi Statuta. Upravno odbor je dužan odluku donijeti u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog upozorenja, te ukoliko je upozorenje osnovano otkloniti nepravilnosti.


Članak 24.
Sjednice Upravnog odbora Udruge održavaju se po potrebi. Sjednice sazivaju članovi Upravnog odbora. Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti tajnik. Na sjednice Upravnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi članovi Udruge.


Članak 25.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici pisustvuje nadpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.


Članak 26.
Upravni odbor donosi odluke o osnivanju povremenih radnih tijela Udruge.
Povremena radna tijela obavljaju zadatke zbog kojih su osnovana i o tome podnose izvještaje Upravnom odboru.


3. Predsjednik Udruge
Članak 27.
Predsjednik Udruge osigurava zakonit rad Udruge, bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, može biti biran i više puta za redom.
Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, odgovara za zakonitost rada Udruge, a ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Udruge:
•    zastupa i predstavlja Udrugu,
•    odgovara za zakonitost rada Udruge,
•    saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
•    brine o izvršenju odluka tijela Udruge,
•    ovlašten je za potpisivanje akata udruge,
•    obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima Udruge ili odlukama njezinih tijela.
Predsjednik je odgovoran za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.

 

4. Tajnik
Članak 28.
Tajnik Udruge:
•    zastupa i predstavlja Udrugu, odnosno zamjenjuje predsjednika Udruge u svim poslovima u slučaju njegove spriječenosti,
•    brine se za namjensko trošenje sredstava,
•    vodi i čuva evidenciju financijsko-materijalnog stanja udruge,
•    brine o javnosti rada Udruge,
•    brine o registru članova i arhivi,
•    pripravlja nacrte akata za Upravni odbor,
•    ovlašten je za potpisivanje akata udruge,
•    za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.


Članak 29.
O opozivu dužnosnika i članova tijela Udruge odlučuje Skupština, ako:
•    ne obavlja ili neuredno obavlja dužnosti,
•    svojim aktivnostima šteti interesima ili ugledu Udruge,
•    sam zatraži prestanak funkcije.
Na mjesto dužnosnika kojem je mandat prestao, bira se odnosno imenuje novi dužnosnik do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.


V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA  
Članak 30.
Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.


Članak 31.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti udruge članovi imaju pravo na naknadu.


Članak 32.
Udruga imovinom upravlja u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za 1 godinu (kalendarsku) i vrijedi za tu godinu.
Krajem te godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.


VI. INFORMIRANJE ČLANSTVA
Članak 33.
Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koja ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te o odlukama koje su donesene, članovi Udruge dobivaju putem elektroničkog glasila.VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 34.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi ostali opći akti moraju biti u skladu sa Statutom.
Upravni odbor na temelju primjedbi i prijedloga utvrđuje prijedlog Statuta.
Skupština daje tumačenje odredaba Statuta.


Članak 35.
Sva pitanja koja nisu uređena Statutom bit će uređena općim aktima Udruge. 


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Udruga prestaje s radom u slučajevima koji su propisani zakonom i odlukom Skupštine.
U slučaju raspuštanja Udruge, nakon podmirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka i vraćanja ostataka sredstava donacije, ostatak njezine imovina pripasti će gradu Splitu.


Članak 37.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave.
Statut potpisuje vlastoručno, imenom i prezimenom, osoba koja je ovlaštena za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge:
Saša Varmuža

_____________________________________

U Splitu, 15. prosinca 2007.

Многие люди проходили, "Ква-ква (для детей до 2 лет + методичка)"не обращая внимания, но "Моя любимая праздничная раскраска"некоторые были очень "Войлок. Все способы валяния"любопытны.

Смертные зовут меня Исидой, "Точка, или Черный лебедь"Матерью Праха.

Д-р Шалотт оказалась "Вибрация цвета: возвращение здоровья. Полный курс в 8 уроках"женщиной чуть старше "Зачетная книжка жизни. Учимся любить"тридцати.

Мне кажется, ты бы добился "скачать cs course ,"успеха.

Я могу научить "Слово в пути"вас выращивать богатые урожаи, "скачать аллегровой императрица"обрабатывать почву, удобрять ее, "Сказки Мишки Ушастика"выводить хорошие породы скота.

Ты заподозришь, что являешься единственным человеческим существом на планете.

 
English French German Italian Russian Spanish

Kontakt

Udruga ANIMI
Borisa Papandopula 5
21 000 Split

Tel: 021/482-268
OIB: 33865532694
IBAN: HR6124840081106633645

link

Projekti Udruge

Mladi u poduzetništvu mladi-i-poduzetnistvo Kreacija internet portala za tinejdžere - mladi kao administratori i urednici portala!
Noći filma na Zvončacu zvoncac_film_festival Filmski piknik u parku Zvončacu - besplatno za sve posjetitelje
Donacijski portal Zasto-ne.info portal-za-donacije-zasto-ne Prezentacija i povezivanje udruga, volontera i donatora. Društvena mreža i forum volontera i udruga.